Adatvédelmi Szabályzat

BETÜMÉRET:
FMC-Agro adatvédelem

Az FMC-Agro Hungary Kft. [székhely: 1027 Budapest Ganz u. 16. 2. emelet, adószám: 13871732-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-877596] /a továbbiakban: FMC-Agro/ az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az adatkezelésekre vonatkozó hatályos jogszabályok alapján működése során a személyes adatok kezelésére vonatkozóan jelen Szabályzatot tekinti kötelezőnek.

 

I. ÁLTALÁNOS ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

1. A Szabályzat célja

A Szabályzat célja, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos hatályos jogszabályokat az FMC-Agro és az általa megbízott adatfeldolgozók működésük során maradéktalanul betartsák.

2. A Szabályzat hatálya

A Szabályzat hatálya kiterjed az FMC-Agro valamennyi munkavállalójára és az FMC-Agro által igénybevett adatfeldolgozókra.

3. Az adatkezelésre vonatkozó legfontosabb jogszabályok

Az FMC-Agro tevékenységére vonatkozó, a működésével összefüggő és az adatkezelését érintő legfontosabb jogszabályok:

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (Általános Adatvédelmi Rendelet)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)
 • a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény (Pftv.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.)

4. Értelmező rendelkezések

a) személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható
b) adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés
c) adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza
d) adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel
e) az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
f) adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

5. Az adatkezelés elvei

Az FMC-Agro az adatkezelés alább ismertetett elveit magára nézve kötelezőnek tartja és gondoskodik azok betartásáról:


a) Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság
Az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.
b) Célhoz kötöttség
Az adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, tilos a célokkal össze nem egyeztethető módon történő adatkezelés.
c) Adattakarékosság
A kezelt adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk.
d) Pontosság
A kezelt adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük. Minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.
e) Korlátozott tárolhatóság
Az adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.
f) Integritás és bizalmas jelleg
Az adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
g) Elszámoltathatóság
Az adatkezelő felelős az adatkezelési elveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.

 

II. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA, A KEZELT ADATOK

 1. Az adatkezlés fajtái

  az adatkezélés célja a kezelt adatok köre az érintettek köre jogalap időtartam
1. marketing célú tájékoztatók, ajánlatok eljuttatása

- név
- lakcím
- e-mail cím
- telefonszám
- munkahely
- aláírás

- mezőgazdasági gazdálkodók
- szakmérnökök
- egyéb érdeklődők
az érintett hozzájárulása az érintett hozzájárulásának visszavonásáig
2.

- a „Dupla tankolás” hűségprogram  szolgáltatásainak biztosítása
- termékinformációk küldése
- marketing célú megkeresések

- név
- lakcím
- e-mailcím
- telefonszám
- MVH regisztrációs szám/név
- a tevékenység fajtája
- a vásárlást igazoló számlák másolata

az FMC-Agro termékeit vásárló mezőgazdasági termelők az érintett hozzájárulása az érintett hozzájárulásának visszavonásáig
3. - termékinformációk küldése
- szakmai tájékoztatás biztosítása
- hírlevél küldése
- szakmai dokumentumokhoz hozzáférés biztosítása

- név
- lakcím
- e-mail cím
- tevékenység fajtája

a www.fmcagro.hu oldalon regisztrálók az érintett hozzájárulása az érintett hozzájárulásának visszavonásáig

 

2. Az adatkezelés szabályai

a) Az FMC-Agro az elektronikus ügyfél-adatbázisába rögzíti az ügyfél-adatokat.
d) Az FMC-Agro által kezelt személyes adatok magáncélra, illetve az e Szabályzatban foglaltaktól eltérő célra való felhasználása tilos.
e) Az FMC-Agro az adatbázisából minden olyan személyes adatot töröl, amelynek jogalapja megszűnt, amelynek kezeléséhez való hozzájárulását az ügyfél visszavonta.
f) A személyes adatok jogszerű kezeléséért az FMC-Agro ügyvezetője és saját feladatkörében valamennyi munkavállalója felelősséggel tartoznak. Az FMC-Agro ügyvezetője meghatározza az adatkezeléssel összefüggő feladat- és hatásköröket.

 

III. ADATFELDOLGOZÁS

1. Az FMC-Agro az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzéséhez írásban megkötött szerződés alapján adatfeldolgozót vehet igénybe.

2.  A szerződés tartalmazza az adatfeldolgozáshoz átadott adatfajták felsorolását, az adatfeldolgozónak az adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit

3. A szerződésnek tartalmazza továbbá, hogy az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az FMC-Agro rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

4. Az FMC-Agro nem köt adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést olyan szervezettel, amely a feldolgozandó személyes adatok üzleti célú felhasználásában érdekelt.

5. Az érintett kérelmére az FMC-Agro tájékoztatást ad az adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

 

IV. ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATTOVÁBBÍTÁSI NYILVÁNTARTÁS

1. Az FMC-Agro külső megkeresés alapján kizárólag akkor továbbít személyes adatokat, ha ezt törvény előírja vagy az érintett ehhez hozzájárult.

2. Az FMC-Agro az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását.

3. Az érintett kérelmére az FMC-Agro tájékoztatást ad az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 

V. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

1. A tájékoztatáshoz való jog

a) Az FMC-Agro az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatát és az Adatvédelmi Tájékoztatókat a honlapján közzéteszi.
b) Az érintett az FMC-Agro-nál kérelmezheti személyes adatainak helyesbítését, illetőleg törlését.
c) Az érintett kérelmére az FMC-Agro tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról.
d) Az FMC a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást.
e) Az érintett számára adott tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az FMC-Agro-hoz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a költségtérítés összege: 1000 Ft. A már megfizetett költségtérítést az FMC-Agro visszatéríti, ha kiderül, hogy az adatokat jogellenesen kezelte, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

2. A helyesbítéshez való jog

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az FMC-Agro rendelkezésére áll, a személyes adatot helyesbíti.

3. A törléshez való jog

Az FMC-Agro a személyes adatot törli, ha

a) kezelése jogellenes;
b) az érintett kéri;
c) az adatkezelés célja megszűnt;
d) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

4. Indoklási kötelezettség

Ha az FMC-Agro az érintett helyesbítés vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

5. Tájkoztatás a jogorvoslati lehetőségekről

A helyesbítés vagy törlés iránti kérelem elutasítása esetén az FMC-Agro tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

VI. ADATBIZTONSÁG

1. Az FMC-Agro az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és úgy hajtja végre, hogy az Általános Adatvédelmi Rendelet, az Infotv. és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

2. Az FMC-Agro, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv. és egyéb adatvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

3. Az FMC-Agro az általa kezelt adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

4. A személyes adatok feldolgozása során az FMC-Agro és az általa megbízott adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja

a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
b) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
c) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
d) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
e) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
f) azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

 

VII. ADATVÉDELMI INCIDENSEK NYILVÁNTARTÁSA

1. Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan adatkezelési vagy adatfeldolgozási művelet, amely jogellenes, függetlenül attól, hogy a jogellenesség szándékosság, gondatlan magatartás vagy technikai hiba, esetlegesen külső behatás következménye-e.

2. Az FMC-Agro az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezet, mely nem tartalmazza az incidenssel érintett természetes személyek személyes adatait, csupán az adatfajtákra, az incidenssel érintett személyek körére, számára vonatkozó információt, valamint az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására tett intézkedéseket.

3. Az FMC-Agro által vezetett nyilvántartás az általa igénybevett adatfeldolgozó adatfeldolgozási tevékenysége során bekövetkezett adatvédelmi incidenseket is tartalmazza. Ennek biztosítása érdekében az adatfeldolgozó részéről szükséges információátadást az FMC-Agro és az adatfeldolgozó közötti adatfeldolgozási szerződés rögzíti.

4. Az érintett kérelmére a FMC-Agro tájékoztatást ad az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.

5. Az FMC-Agro legkésőbb 72 órán belül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak bejelenti az adatvédelmi incidenst, ha az az érintettek jogaira nézve kockázatot jelent. 

 

 

 

 

 

Adatkezelési Tájékoztató

az ügyfelek számára

 

1. Az adatkezelő megnevezése:

FMC-Agro Hungary Kft.

2. A kezelt adatok, az adatkezelés célja és jogalapja

2.1. Az adatkezelő az ügyfelek következő adatait kezeli:           

 • név
 • lakcím
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • munkahely
 • aláírás
 • tevékenység fajtája

    
2.2. Az adatkezelés célja:

Marketing célú megkeresések:

 • termékinformációk küldése
 • szakmai tájékoztatás biztosítása
 • nyomtatott és elektronikus hírlevél küldése
 • szakmai dokumentumokhoz hozzáférés biztosítása
 • stb.

2.3. Az adatkezelés jogalapja: az ügyfelek hozzájárulása


3. Az adatkezelés időtartama:

Az FMC-Agro az ügyfelek adatait a hozzájárulás visszavonásáig kezeli.

4. Az adatkezelés módja

Az FMC-Agro az ügyfelek adatait az elektronikus adatbázisában rögzíti és a jogszabályok. által előírt adatbiztonsági szabályok betartásával kezeli.

 

5. Adatfeldolgozók igénybevétele

Az FMC-Agro adatfeldolgozási feladatok ellátásával szerződésben rögzített módon a következő adatfeldolgozókat bízta meg:

 • dPortal Kft. 1191 Budapest, Kosárfonó u. 24.
 • P Flott Kft. 7100 Szekszárd Présház u. 3.

 

6. Az érintettek jogai

Az ügyfelek bármikor jogosultak tájékoztatást kérni a rájuk vonatkozó személyes adatokról. A 1027 Budapest Ganz u. 16. 2. emelet címre, illetőleg az adatvedelem@fmcagro.hu e-mail címre megküldött levélben bármikor megtilthatják személyes adataik kezelését.

 

7. Jogorvoslati lehetőségek

Az ügyfelek az adataik kezelésével kapcsolatosan panaszt tehetnek az adatkezelő adatvedelem@fmcagro.hu e-mail címén, beadvánnyal fordulhatnak a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C), vagy pert indíthatnak a lakóhely (tartózkodási hely) szerint illetékes bíróságon.


Keresse meg területi képviselőjét!
FMC-Agro Hungary Kft.
1027 Budapest Ganz u. 16. 2. emelet
Tel: +36 1 336 21 20
Fax: +36 1 336 21 21
E-mail: info@fmcagro.hu
HÍRLEVÉL

Iratkozzon fel hírlevelünkre
VIDEÓK
SZAVAZÁS

A vetésfehérítő ellen mikor érdemes védekezni?

Az imágók tömeges megjelenésekor

A lárvák tömeges megjelenésekor
Az eredmény a szavazás után jelenik meg.